วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

เขียนบรรณานุกรมหนังสือ

ไอแซคสัน, วอลเตอร์.  (2554).  สตีฟ จ็อบส์.  (นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, วิริยา สังขนิยม, วิโรจน์ รุจิจนากุล,
        อรยา เอี่ยมชื่น, & นงลักษณ์ จารุวัฒน์,ผู้แปล).  [ม.ป.ท.]: เนชั่นบุ๊คส์.

พิพัฒน์, ชูวรเวช.  (2546).  ตำนานแสตมป์ไทยสำหรับนักสะสม.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ].

Tate, Marsha Ann.  (2010).  Web wisdom: How to evaluate and create information quality on 
        the web.  2nd ed.  Boca Raton, FL: CRC Press.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น